Fi̇zi̇k Mühendi̇sli̇ği̇

Bölümümüz Öğretim Elemanlarının Yeni Makaleleri (2021)

26.07.2021

MAKALELER:

  1. Influence of iridium (Ir) doping on the structural, electrical, and dielectric properties of LuFeO3 perovskite compound, O Polat, M Coskun, P Roupcova, D Sobola, Z Durmus, M Caglar, T Sikola, A. TURUT, Journal of Alloys and Compounds 877 (2021) 160282. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.160282

Özet:

Nadir toprak ferritleri, literatürde manyetik, elektriksel ve optik özellikleri nedeniyle yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Mevcut araştırma, LuFeO3 (LFO) ve LuFe1−xIrxO3 (LFIO) seramiklerinin elektriksel özelliklerini farklı mol%, x = 0.05 ve 0.10 ile incelemeyi amaçlamaktadır. Elde edilen tozların kristal yapısını belirlemek için X-ışını difraktometresi (XRD) yöntemi kullanılmıştır. Üretilen peletlerin yüzey topografisini incelemek için taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanıldı. X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS), lutetyumun (Lu) (veriler burada sunulmamaktadır), demirin (Fe) ve iridyumun (Ir) değerlik durumlarını bulmak için kullanılmıştır. LFO ve LFIO seramiklerinin elektrik modülü, dielektrik sabiti ve iletkenliği, − 100 °C (173 K) ile 100 °C (373 K) arasında 20 °C sıcaklık adımı ile gerçekleştirilen dielektrik/empedans spektroskopi ölçümleri ile detaylandırılmıştır. . Katkısız LFO'nun, Ir katkılı numunelere göre daha yüksek bir dielektrik sabitine ve iletkenliğine sahip olduğu sergilendi. Hem dielektrik sabitlerinde hem de iletkenlikte böyle bir azalma, i) Fe2+ iyonlarının oranındaki azalma ve ii) Ir ikamesi nedeniyle LFO yapısındaki kusurlar ve/veya bozulma ile ilgilidir.

2- Effects of measurement temperature and metal thickness on Schottky diode characteristics, AF Özdemir, T Göksu, N Yıldırım, A Turut, Physica B: Condensed Matter 616 (2021) 413125. https://doi.org/10.1016/j.physb.2021.413125

Özet

n-GaAs substratı üzerinde 50 nm ve 100 nm kalınlığında Ti Schottky kontak (SC) metali DC magnetron ile vakum ünitesine püskürtüldü. SC metal kalınlığı ve ölçüm sıcaklığı ile diyot parametrelerinin değişip değişmediği kontrol edilmiştir. Ölçümler sonucunda metal kalınlığının artmasıyla idealite faktörleri değişmeden kalırken potansiyel bariyer değerleri azalmıştır. Sonuçlar, Ti film kalınlığının bariyer potansiyel değeri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. 50 nm kalınlığındaki cihazın potansiyel bariyer değeri 300 K'da sırasıyla 0,92 ve 0,63 eV, 100 nm kalınlığındaki ise 0,80 ve 0,56 eV olarak bulunmuştur. Yani 300 K'de metal kalınlığına bağlı olarak bariyer potansiyeli için 0.12 eV'lik bir farklı elde edilmiştir.

3- Role of Reduced Graphene Oxide-Gold Nanoparticle Composites on Au/Au-RGO/p-Si/Al Structure Depending on Sample Temperature, M Sağlam, B Güzeldir, A. TURUT, D Ekinci, Journal of Electronic Materials (2021) 1-10. https://doi.org/10.1007/s11664-021-09017-0

Özet

Metal-yarı iletken doğrultucu birleşimlerinde akım iletim mekanizmasını anlamak için numune sıcaklığına bağlı olarak elektriksel ölçümler yapmak önemlidir. Bu nedenle, Au/Au-RGO/p-Si/Al yapısının akım-voltaj (IV) ölçümleri 80-300 K sıcaklık aralığında 20 K'lik adımlarla alınmıştır. Au/Au- ana malzeme olarak RGO/p-Si/Al yapısı, p-tipi Si kullanılmıştır. İlk olarak, kimyasal olarak temizlenmiş p-Si'nin yüzeyinde Al metali buharlaştırılarak ve nitrojen atmosferinde 580°C'de tavlanarak omik bir temas yapılmıştır. Daha sonra, indirgenmiş grafen oksit (RGO) üzerine birleştirilen merkaptoundekanoik asit başlıklı Au nanoparçacıkları, yani Au-RGO nanokompoziti, spin kaplama tekniği ile p-Si yarı iletken substrat üzerinde bir arayüz tabakası olarak büyütüldü. Au-RGO nanokompozit ince filmin morfolojik ve optik özellikleri atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ve Raman spektroskopi ölçümleri ile incelenmiştir. Au/Au-RGO/p-Si/Al yapısının I-V ölçümleri numune sıcaklığına bağlı olarak alınmış ve idealite faktörü (n), bariyer yüksekliği (Φb) ve dinamik direnç gibi temel elektriksel parametreler termiyonik aracılığıyla emisyon yöntemi ile hesaplanmıştır. Artan numune sıcaklığı ile idealite faktörünün azaldığı ve bariyer yüksekliğinin arttığı gözlemlenmiştir. Sonuçlar, bariyer homojen olmama modeli ve Richardson grafikleri kullanılarak yorumlanmıştır.

4- Determining the potential barrier presented by the interfacial layer from the temperature induced IV characteristics in Al/p-Si Structure with native oxide layer, MC Ozdemir, O Sevgili, I Orak, A. TURUT, Materials Science in Semiconductor Processing, 125, (2021) 105629. https://doi.org/10.1016/j.mssp.2020.105629