Fi̇zi̇k Mühendi̇sli̇ği̇

Lisans

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü 2011 yılında yurtiçi ve yurtdışı deneyimlere sahip akademik kadro ile açılmıştır. Bölümümüz 2016-2017 öğretim yıllarında Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Üniversitemiz ve Bölümümüz yeni kurulmuş olmasına rağmen, bölümümüzde Yarıiletkenler, Optoelektronik, Spintronik, Nanomalzemeler, Sağlık Fiziği ve Hesaplamalı Malzeme Fiziği alanlarında araştırma olanakları olup, çok sayıda ulusal ve uluslararası projeler bulunmaktadır.

Fizik mühendisi maddelerin uzaydaki yapısını ve aralarındaki etkileşimi fizik biliminin temel kural ve disiplinlerine göre inceleyerek, elde ettiği bulguları teknoloji ve her türlü uygulama alanına dönüştürebilmek için eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan kişidir.

Bölüm mezunları ağırlıklı olarak yüksek teknolojinin üretildiği ve kullanıldığı kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş bulmaktadır. Bu kuruluşların başında Aselsan, Havelsan, Roketsan, Devlet Su İşleri, TÜBİTAK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, MTA, TSE, Türk Silahlı Kuvvetleri, özel ve kamu hastaneleri sayılabilir. Bunun dışında enerji, sağlık teknolojileri, elektronik, bilgisayar sektörlerinde ve inovasyon çalışması yapan çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmelerde mezunlarımız istihdam edilmekte veya kurucu olarak yer almaktadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizik mühendisliği bölümü olarak akademisyenlerimiz, nano ve mikro boyutta malzemelerin nasıl davrandığına ve elektronik davranışın nasıl değiştiğine dair algımızı daha da ileri götürecek nitelikteki araştırma ve projelerle ilgilenirler. Araştırmacılarımız sadece akımı değil, akımı oluşturan elektronun dönme durumunu da kullanan, daha hızlı ve hafıza kararlılığı yüksek elektronik cihazlar üretimine imkân veren spintronik alanında; yarıiletken güneş pilleri, organik ve perovskit güneş pilleri, ışık yayan organik diyotlar (OLED); yeni cihazları araştıran teknolojik ve endüstriyel alanlarda önceliklere sahip malzemeler ve optoelektronik yapılar üzerinde çalışmaktadırlar.

Mezunlarımız, farklı bilim dallarında çalışmalar yapabilen, araştırmalarının sonuçlarını hem sözlü hem de yazılı bilimsel yayınlar ile duyurabilen, dünya ile eşzamanlı olarak projelerde çalışabilen bireyler olacaktır. Bölümden mezun öğrencilerin öncelikli olarak AR-GE ’ye dayalı çalışmaları koordine edebilecek ve yön verebilecek nitelikte olması hedeflenmektedir. Ayrıca mezunlarımız 21.06.2007 tarih ve 26559 sayılı resmi gazetede yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Yönetmeliğinde belirtilen konularda iş yapabilme ve imza yetkisine sahip olacaklardır.

Bölümüzde temel aygıt teknolojilerinin üretiminden karakterizasyona, ıslak zeminden ölçüm odalarına kadar tüm aşamalarda son teknoloji cihazları barındıran araştırma laboratuvarımız bulunmaktadır.

Bölüm öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmakta ve projeleri için destek almaktadırlar.

Bölümümüz ile İspanya’da bulunan Santiago de Compostela Üniversitesi ile ERASMUS anlaşması imzalanmıştır.

Fizik Mühendisliği Bölümü lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik 58 ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında zorunlu, alan seçmeli ve alan dışı seçmeli dersler bulunmaktadır. 240 AKTS'lik dersin 179 AKTS'si zorunlu, 61 AKTS'si seçmeli (50 AKTS alan seçmeli, 11 AKTS alan dışı seçmeli) derslerden oluşmaktadır. Program derslerinin %25'i seçmeli statüsündedir. Seçmeli dersler üçüncü yarıyıldan itibaren verilmeye başlanır. Öğrenciler üçüncü, dördüncü ve yedinci yarıyılda birer adet alan dışı seçmeli ders, beşinci ve altıncı yarıyılda ikişer, yedinci ve sekizinci yarıyılda üçer adet alan seçmeli ders alırlar. Alan dışı seçmeli dersler, İstanbul Medeniyet Üniversitesi seçmeli ders havuzundan ya da diğer bölümlerin açacağı seçmeli derslerden alınabilir.

Fizik Mühendisliği Bölümü lisans programındaki dersler dönemliktir. Uygulama ağırlıklı programda laboratuvarlarda, öğrenciye meslek terminolojisi kullandırmak ve bizzat el becerisi kazandırmak amaçlanmıştır. Seçmeli derslerde ise, öğrencinin ilgi alanına yönelik olarak meslek hayatına hazırlanması hedeflenmiştir. Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verirken üçüncü ve dördüncü yıldaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgilere ilaveten ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir. Öğrenci Bitirme Çalışması dersini mezun olacağı yılda alır. Bu derste öğrencinin belirli bir konuda literatür taraması yapar, öğretim üyelerinin yönlendirmesi ve denetiminde deneysel ve kuramsal tasarımlar yapar, öğrendiklerini bilimsel formatta bir rapor haline getirerek bölüm tarafından belirlenecek jüri önünde sunar.